اولی:پاشو دومی:نمی پاشم اولی:نمی پاشم چیه  پاشیده نمی شم درسته
دسته ها : طنز
چهارشنبه هفتم 12 1387
X