به یکی  میگن خوابیده آب نخور که عقلت کم میشه ...!  میگه عقل چیه؟ میگن: هیچی ، آبتو بخور
دسته ها : طنز
چهارشنبه هفتم 12 1387
 اولی:پاشو دومی:نمی پاشم اولی:نمی پاشم چیه  پاشیده نمی شم درسته
دسته ها : طنز
چهارشنبه هفتم 12 1387
طرف موقع مرگش بچه هاشو جمع می کنه بهشون یه چوب می ده می گه بشکنید می شکنن. بعد یه دسته چوب می ده می شکنن.بیل می ده می گه بشکنید می شکنن. 10 تا دسته بیل می ده می گه بشکنید می شکنن.میلگرد می ده می شکنن.تیر اهن 14 می ده می شکنن. اخر می گه بسه دیگه  می خوام نصیحتتون کنم
دسته ها : طنز
چهارشنبه هفتم 12 1387
X